Skip to main content

AVG PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

St. Health Center Hoenderdaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Health Center Hoenderdaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als St. Health Center Hoenderdaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door St. Health Center Hoenderdaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan St. Health Center Hoenderdaal  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

St. Health Center Hoenderdaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over gewicht
 • gegevens over trainingsdoelen
 • gegevens via wearables

St. Health Center Hoenderdaal gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen St. Health Center Hoenderdaal verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 12 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

St. Health Center Hoenderdaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

St. Health Center Hoenderdaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van St. Health Center Hoenderdaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door St. Health Center Hoenderdaal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met St. Health Center Hoenderdaal.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

St. Health Center Hoenderdaal gebruikt alleen technische & functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Onze website maakt ook gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig zodat u bijvoorbeeld video's kunt bekijken. Deze nuttige cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto’s

Foto’s die onder nieuws vallen, vallen onder nieuwsgaring en mag zonder toestemming van betrokkene worden gebruikt. Tenzij er van te voren is aangegeven niet herkenbaar op de foto te willen of als de foto kwetsend is. Foto’s voor marketingdoeleinde zal van te voren doormiddel van een formulier toestemming worden gevraagd.

CAMERATOEZICHT st. Health Center Hoenderdaal

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal.

Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van st. Health Center Hoenderdaal, van de bezoekers en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de privacywetten Wbp en AVG.

De afspraken met betrekking tot het gebruik van camera’s zijn de volgende:

Het doel van cameratoezicht

 • Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal;
 • 24 uur toezicht;
 • Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest;
 • Bevorderen van het gevoel van veiligheid;
 • Preventie van onwenselijk gedrag;
 • Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten;
 • Ter beveiliging van onze en andermans eigendommen;

Informatie

Bij de ingang van het terrein is kenbaar gemaakt dat er gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht.

Dit protocol volgt het document https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-winkels-horeca-en-sportclubs van de Autoriteit Persoonsgegevens en is conform de AVG opgesteld.

Zichtbaarheid camera’s

De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen van bezoekers of personeel, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst.

Bewaartermijn beelden

De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard. Indien er in de periode geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij de facilitair afdeling, worden de beelden verwijderd.

Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard, echter niet langer dan vier weken. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Protocol

Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden geregistreerd en door de medewerkers van facilitair gedocumenteerd. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan melding gemaakt. Het protocol wordt beheerd door het Hoofd Facilitaire Zaken.

Bekijken van beelden

Toestemming voor het bekijken van opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door een lid van de directie.

Opgeslagen camerabeelden kunnen uitsluitend in opdracht van en in het bijzijn van een lid van de directie of een daartoe door de directie gemandateerde medewerker bekeken worden.

Actuele camerabeelden mogen alleen met toestemming van de directie bekeken worden. Ter beoordeling aan de directie en in aanwezigheid van de directie kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden.

Belanghebbenden zijn slachtoffers in de zin van een vorm van agressie of geweld:

 • fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen;
 • psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen;
 • seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten;
 • vernieling en / of diefstal van eigendommen;

Beheer systeem

Medewerkers van de afdeling ICT/Facilitair zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het systeem. Bekijken van beelden is niet toegestaan. De afdeling ICT/Facilitair rapporteert halfjaarlijks over het functioneren van de beeldregistratie en het bewaren van beelden.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

St. Health Center Hoenderdaal behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Functionaris Gegevensbescherming

St. Health Center Hoenderdaal heeft dhr. M. Sleutjes en dhr. R.D. Sikking aangewezen als functionarissen gegevensbescherming. Zij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens: